Siamo anche su Facebook

Cercate "Inyokai Dojo" su facebook, sarete informati sui corsi di JuJutsu, Hyoho Niten Ichi Ryu KenJutsu e Shinto Muso Ryu Jodo.